ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


MCM_TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2024

Xem chi tiết tại đây:
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 VN
1.1 Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 EN
2. Giay ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 VN
2.1 Giay ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 EN
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024
3.1 Báo cáo HĐQT năm 2023
3.2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
6. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS ĐHĐCĐ năm 2024
7. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT ĐHĐCĐ năm 2024
8. Mẫu 01A HDQT Thư đề cử Thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lẻ)
8. Mẫu 01B HDQT Thư đề cử Thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lớn)
8. Mẫu 01C HDQT Thư ứng cử Thành viên HĐQT
9. Mẫu 02 HDQT Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên HĐQT
10. Mẫu 01A BKS Thư đề cử Thành viên BKS (dùng cho cổ đông lẻ)
10. Mẫu 01B BKS Thư đề cử Thành viên BKS (dùng cho Nhóm cổ đông)
10. Mẫu 01C BKS Thư ứng cử Thành viên BKS
10. Mẫu 02 BKS Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên BKS
12. Mẫu 03 BKS Văn bản kê khai thông tin ứng viên BKS
12. Mẫu 03 HDQT Văn bản kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích ứng viên HĐQT
13. Báo cáo kiểm toán vốn
14. Báo cáo tài chính đã kiểm toán

Công văn CBTT về NQ của HĐQT thông qua đề cử ông Lê Hoàng Minh cho vị trí TV HĐQT nhiệm ký 2020-2024

Công văn: Xem chi tiết tại đây
Sơ yếu lí lịch: Xem chi tiết tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. MCM_Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

2. MCM_Giấy ủy quyền: Xem chi tiết tại đây

3. MCM_Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

3.1. MCM_Báo cáo của HĐQT năm 2022: Xem chi tiết tại đây

3.2. MCM_Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022: Xem chi tiết tại đây

4. MCM_Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

5. MCM_Thông báo đề cử ứng viên HĐQT cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1A_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông đơn lẻ): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1B_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lớn): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1C_Thư ứng cử thành viên HĐQT: Xem chi tiết tại đây

7. MCM_Mẫu Sơ yếu lý lịch của Ứng viên TV HĐQT: Xem chi tiết tại đây

8. MCM_Dự thảo NQ ĐHĐCD thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

9. MCM_Báo cáo kiểm toán vốn năm 2022: Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn cổ đông đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn Công bố thông tin về ứng viên HĐQT độc lập và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  1. Công văn công bố thông tin
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hoàng Văn Chất
  3. Cập nhật tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn CBTT và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.CV CBTT và NQ về thông qua tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

3.3 Dự thảo điều lệ Công ty

3.4 Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

3.5. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5. Thông báo đề cử ứng viên TV HĐQT độc lập

6. Thư đề cử thành viên HĐQT độc lập

7. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên TV HĐQT độc lập

8. Mẫu giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ năm 2022

10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 5.2.2021 đến 31.12.2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ

Xem thông tin chi tiết tại đây