ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Công văn CBTT về NQ của HĐQT thông qua đề cử ông Lê Hoàng Minh cho vị trí TV HĐQT nhiệm ký 2020-2024

Công văn: Xem chi tiết tại đây
Sơ yếu lí lịch: Xem chi tiết tại đây

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. MCM_Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

2. MCM_Giấy ủy quyền: Xem chi tiết tại đây

3. MCM_Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

3.1. MCM_Báo cáo của HĐQT năm 2022: Xem chi tiết tại đây

3.2. MCM_Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022: Xem chi tiết tại đây

4. MCM_Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

5. MCM_Thông báo đề cử ứng viên HĐQT cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1A_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông đơn lẻ): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1B_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lớn): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1C_Thư ứng cử thành viên HĐQT: Xem chi tiết tại đây

7. MCM_Mẫu Sơ yếu lý lịch của Ứng viên TV HĐQT: Xem chi tiết tại đây

8. MCM_Dự thảo NQ ĐHĐCD thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

9. MCM_Báo cáo kiểm toán vốn năm 2022: Xem chi tiết tại đây

Hướng dẫn cổ đông đăng nhập và biểu quyết trên hệ thống tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Xem thông tin chi tiết tại đây

Công văn Công bố thông tin về ứng viên HĐQT độc lập và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

  1. Công văn công bố thông tin
  2. Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hoàng Văn Chất
  3. Cập nhật tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Công văn CBTT và tài liệu của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

1.CV CBTT và NQ về thông qua tài liệu cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

3.1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021

3.2. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2021

3.3 Dự thảo điều lệ Công ty

3.4 Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

3.5. Dự thảo quy chế hoạt động của HĐQT

4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

5. Thông báo đề cử ứng viên TV HĐQT độc lập

6. Thư đề cử thành viên HĐQT độc lập

7. Mẫu sơ yếu lý lịch cho ứng viên TV HĐQT độc lập

8. Mẫu giấy ủy quyền tham gia ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

9. Dự thảo NQ ĐHĐCĐ năm 2022

10. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ 5.2.2021 đến 31.12.2021

Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông tin ứng viên đề cử TV HĐQT và các tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

1. CV CBTT ứng viên HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ bằng văn bản

2. Giới thiệu ứng viên HĐQT

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

4. Phiếu bầu cử

5. Phiếu biểu quyết

6. Quy chế biểu quyết và bầu cử TV HĐQT

7. Giấy ủy quyền

8. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Công văn CBTT về tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn CBTT kèm Thông báo và mẫu đề cử ứng viên TV HĐQT

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT