CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


Công văn và NQ HĐQT về Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. Ngày đăng ký cuối cùng (Ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 10/3/2023

2. Ngày tổ chức ĐHĐCĐ: Ngày 27/4/2023

3. Hình thức: Trực tuyến

Xem thông tin chi tiết tại đây

Thông báo nhận cổ tức đợt 1 năm 2022

Thời gian chi trả cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022 bằng tiền như sau:

– Ngày chi trả cổ tức: 22/12/2022

– Tỷ lệ chi trả cổ tức: 1.000 đồng/cổ phiếu (tương ứng với tỷ lệ 10%)

Địa điểm thực hiện:

– Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

– Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu, địa chỉ Tiểu khu cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt đầu từ ngày 22/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Thời gian làm việc:

– Từ Thứ Hai đến Thứ Sáu hàng tuần

– Buổi sáng: 8h30 đến 11h30; Buổi chiều: 13h30p đến 16h30p.

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm tài chính 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/11/2022

Ngày thanh toán cổ tức: 22/12/2022

Xem thông tin chi tiết tại đây