CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


Nghị quyết HĐQT thông qua việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu MCM tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Xem chi tiết tại đây

Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu MCM của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Xem chi tiết tại đây

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại của năm tài chính 2023 bằng tiền

Xem chi tiết tại đây

Công văn CBTT thay đổi nhân sự và PL03 của ông Đoàn Quốc Khánh và bà Trần Thái Thoại Trân

Công văn về thay đổi nhân sự

Ông Đoàn Quốc Khánh

Bà Trần Thái Thoại Trân

Công văn CBTT về Ứng viên HĐQT, BKS và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem chi tiết tại đây

Công văn công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Lê Huy Bích giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kế toán tài chính

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây