BÁO CÁO TÀI CHÍNH


Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020 và công văn giải trình KQKD Quý 3 năm 2020

Công văn giải trình KQKD Quý 3.2020

Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2020