ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Thông Báo: Về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2019-2023

Mộc Châu Milk thông báo về việc đề cử và ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu nhiệm kỳ 2019-2023

  1. Thông báo về việc ứng cử đề cử thành viên bầu vào HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
  2. TB: Thông báo về việc Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ IV (2019 – 2023)
  3. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  4. Mẫu đơn đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  5. Mẫu đơn ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2019-2023)
  6. Mẫu đơn ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2019-2023)