ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Thông tin ứng viên đề cử TV HĐQT và các tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

1. CV CBTT ứng viên HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ bằng văn bản

2. Giới thiệu ứng viên HĐQT

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

4. Phiếu bầu cử

5. Phiếu biểu quyết

6. Quy chế biểu quyết và bầu cử TV HĐQT

7. Giấy ủy quyền

8. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

Công văn CBTT về tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn CBTT kèm Thông báo và mẫu đề cử ứng viên TV HĐQT

Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Năm 2021 – CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Công văn CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ 2021

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

4. Phụ lục 01 Báo cáo của HĐQT

5. Phụ lục 02 Báo cáo của BKS

6. Phiếu biểu quyết cho cổ đông

7. Giấy ủy quyền cho cổ đông

8. Phiếu đặt câu hỏi từ cổ đông

9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

10. Quy chế biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2021

11. Công văn CBTT về bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

12. Phụ lục 03 Điều lệ tổ chức và hoạt động

13. Phụ lục 04 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14. Phụ lục 05 Quy chế hoạt động của HĐQT

15. Phụ lục 06 Quy chế hoạt động của BKS

16. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

17. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

Năm 2020_ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản_Biên bản và Nghị quyết kèm Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Xem thông tin chi tiết tại đây

Năm 2020 – CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

1. Công văn CBTT về Tài liệu gửi ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Giấy ủy quyền về việc Biểu quyết

4. Dự thảo Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ

5. Dự thảo Điều lệ Mộc Châu Milk

6. Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản