ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


Năm 2021 – CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Công văn CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ 2021

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

4. Phụ lục 01 Báo cáo của HĐQT

5. Phụ lục 02 Báo cáo của BKS

6. Phiếu biểu quyết cho cổ đông

7. Giấy ủy quyền cho cổ đông

8. Phiếu đặt câu hỏi từ cổ đông

9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

10. Quy chế biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2021

11. Công văn CBTT về bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

12. Phụ lục 03 Điều lệ tổ chức và hoạt động

13. Phụ lục 04 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14. Phụ lục 05 Quy chế hoạt động của HĐQT

15. Phụ lục 06 Quy chế hoạt động của BKS

16. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

17. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

Năm 2020_ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản_Biên bản và Nghị quyết kèm Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn

Xem thông tin chi tiết tại đây

Năm 2020 – CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

1. Công văn CBTT về Tài liệu gửi ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

3. Giấy ủy quyền về việc Biểu quyết

4. Dự thảo Phương án phát hành cổ phần trong năm 2020 để tăng vốn điều lệ

5. Dự thảo Điều lệ Mộc Châu Milk

6. Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

7. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Công văn CBTT về việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ đông

Xem thông tin chi tiết tại đây

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

1. Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Tài liệu họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Mộc Châu Milk thông báo về Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:

1. Thư mời dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

2. Thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

3. Giấy ủy quyền cho cá nhân tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

4. Giấy ủy quyền cho tổ chức tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

5. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2020

6. Quy chế bầu cử BKS, TV HĐQT ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

7. Mẫu phiếu biểu quyết, thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử ĐHĐCĐ 2020

8. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và BKS

9. Mẫu đề cử thành viên HĐQT

10. Mẫu ứng cử thành viên HĐQT

11. Mẫu đề cử thành viên BKS

12. Mẫu ứng cử thành viên BKS

13. Mẫu sơ yếu lý lịch ứng viên

14. Báo cáo HĐQT năm 2020

15.Báo cáo BKS

16. Nội dung báo cáo và trình Đại hội thông qua

17. Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ

18. Dự thảo báo cáo điều lệ mới

19. Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

20. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ MCM 2020

21. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT_MCM

22. Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS_MCM