Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

1. MCM_Thư mời ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

2. MCM_Giấy ủy quyền: Xem chi tiết tại đây

3. MCM_Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

3.1. MCM_Báo cáo của HĐQT năm 2022: Xem chi tiết tại đây

3.2. MCM_Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022: Xem chi tiết tại đây

4. MCM_Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2023: Xem chi tiết tại đây

5. MCM_Thông báo đề cử ứng viên HĐQT cho ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1A_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông đơn lẻ): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1B_Thư đề cử ứng viên thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lớn): Xem chi tiết tại đây

6. MCM_Mẫu 1C_Thư ứng cử thành viên HĐQT: Xem chi tiết tại đây

7. MCM_Mẫu Sơ yếu lý lịch của Ứng viên TV HĐQT: Xem chi tiết tại đây

8. MCM_Dự thảo NQ ĐHĐCD thường niên năm 2023: Xem chi tiết tại đây

9. MCM_Báo cáo kiểm toán vốn năm 2022: Xem chi tiết tại đây

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *