Công văn CBTT thay đổi nhân sự và PL03 của ông Đoàn Quốc Khánh và bà Trần Thái Thoại Trân

Công văn về thay đổi nhân sự

Ông Đoàn Quốc Khánh

Bà Trần Thái Thoại Trân

Công văn CBTT về Ứng viên HĐQT, BKS và tài liệu họp cập nhật của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Xem chi tiết tại đây

Công văn công bố thông tin về việc bổ nhiệm ông Lê Huy Bích giữ chức vụ Phó tổng giám đốc phụ trách Kế toán tài chính

Xem chi tiết tại đây

Xem chi tiết tại đây

MCM_TÀI LIỆU HỌP ĐHĐCĐ NĂM 2024

Xem chi tiết tại đây:
1. Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 VN
1.1 Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024 EN
2. Giay ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 VN
2.1 Giay ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2024 EN
3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2024
3.1 Báo cáo HĐQT năm 2023
3.2 Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023
4. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2024
5. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024
6. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên BKS ĐHĐCĐ năm 2024
7. Thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT ĐHĐCĐ năm 2024
8. Mẫu 01A HDQT Thư đề cử Thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lẻ)
8. Mẫu 01B HDQT Thư đề cử Thành viên HĐQT (dùng cho cổ đông lớn)
8. Mẫu 01C HDQT Thư ứng cử Thành viên HĐQT
9. Mẫu 02 HDQT Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên HĐQT
10. Mẫu 01A BKS Thư đề cử Thành viên BKS (dùng cho cổ đông lẻ)
10. Mẫu 01B BKS Thư đề cử Thành viên BKS (dùng cho Nhóm cổ đông)
10. Mẫu 01C BKS Thư ứng cử Thành viên BKS
10. Mẫu 02 BKS Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên BKS
12. Mẫu 03 BKS Văn bản kê khai thông tin ứng viên BKS
12. Mẫu 03 HDQT Văn bản kê khai lợi ích và mối quan hệ lợi ích ứng viên HĐQT
13. Báo cáo kiểm toán vốn
14. Báo cáo tài chính đã kiểm toán