Thông tin ứng viên đề cử TV HĐQT và các tài liệu ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

1. CV CBTT ứng viên HĐQT và tài liệu ĐHĐCĐ bằng văn bản

2. Giới thiệu ứng viên HĐQT

3. Phiếu lấy ý kiến cổ đông

4. Phiếu bầu cử

5. Phiếu biểu quyết

6. Quy chế biểu quyết và bầu cử TV HĐQT

7. Giấy ủy quyền

8. Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *