Năm 2021 – CBTT tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

1. Công văn CBTT về tài liệu ĐHĐCĐ 2021

2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ năm 2021

3. Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

4. Phụ lục 01 Báo cáo của HĐQT

5. Phụ lục 02 Báo cáo của BKS

6. Phiếu biểu quyết cho cổ đông

7. Giấy ủy quyền cho cổ đông

8. Phiếu đặt câu hỏi từ cổ đông

9. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021

10. Quy chế biểu quyết ĐHĐCĐ năm 2021

11. Công văn CBTT về bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2021

12. Phụ lục 03 Điều lệ tổ chức và hoạt động

13. Phụ lục 04 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

14. Phụ lục 05 Quy chế hoạt động của HĐQT

15. Phụ lục 06 Quy chế hoạt động của BKS

16. Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2020

17. Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021

0 Phản hồi

Bình luận:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *