CÔNG BỐ THÔNG TIN KHÁC


Báo cáo về thay đổi sở hữu tại Mộc Châu Milk của cổ đông lớn là Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam

Xem chi tiết tại đây

THÔNG BÁO VỀ NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN NHẬN TẠM ỨNG CỔ TỨC BẰNG TIỀN ĐỢT 2 CỦA NĂM TÀI CHÍNH 2022

Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) : 26/05/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2023

Xem chi tiết tại đây

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm tài chính 2022

Ngày đăng ký cuối cùng: 26/05/2023

Ngày thanh toán cổ tức: 29/06/2023

Xem chi tiết tại đây