TRỤ SỞ CHÍNH

Công ty Cổ Phần Giống Bò Sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk)

Địa chỉ: Tiểu khu Cơ quan, Thị trấn Nông trường Mộc Châu, Huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La

ĐT: (0212) 3 866 065

Email: mocchaumilk@mcmilk.com.vn

Chăm sóc Khách hàng: (024) 3736 8114

CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Thị trấn Nông trường Mộc Châu - Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La

0243.7368.114

cskh@mcmilk.com.vn
vi
envi